Algemene Voorwaarden

Click here for the General Terms and Conditions in English.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden als PDF te downloaden.

 1. Drost & Van de Vijver BV is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Drost & Van de Vijver BV van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Drost & Van de Vijver BV voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 (zes) maanden.
 2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 1 (één) jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Drost & Van de Vijver BV verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Drost & Van de Vijver BV vallen. Ofschoon de opdracht door Drost & Van de Vijver BV naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Drost & Van de Vijver BV geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
 3. Drost & Van de Vijver BV beschouwt alle opdrachten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 4. De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Drost & Van de Vijver BV tegen aanspraken/vorderingen van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, verband houdende met door Drost & Van de Vijver BV ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
 6. Drost & Van de Vijver BV zal bij de selectie van derden die (een deel van) de opdracht uitvoeren, zorgvuldigheid betrachten. Drost & Van de Vijver BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 7. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Drost & Van de Vijver BV gaat ervan uit, en bedingt zo nodig hierbij, dat alle haar gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgever te aanvaarden.
 8. De kosten van uitvoering van de opdracht door Drost & Van de Vijver BV omvatten het honorarium en de zogenaamde verschotten.
 9. Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief dat door Drost & Van de Vijver BV wordt vastgesteld en, ook tijdens de duur van de opdracht, kan worden gewijzigd, één en ander tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. De verschotten bestaan uit de kosten die in het kader van de opdracht door Drost & Van de Vijver BV ten behoeve van de opdracht(gever) zijn gemaakt. Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op vijf procent (5%) van het honorarium.
 11. Drost & Van de Vijver BV kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden gestart. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.
 12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
 13. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 14. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van vijftien procent (15%) van het declaratiebedrag met een minimum van € 100,-.
 15. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Drost & Van de Vijver BV de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Drost & Van de Vijver BV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 16. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Drost & Van de Vijver BV werkzaam zijn (geweest), met inbegrip van hun erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden.
 17. Alle vorderingsrechten uit welken hoofde ook jegens Drost & Van de Vijver BV in verband met een gebeurtenis, vervallen uiterlijk na één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.
 18. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever van Drost & Van de Vijver BV.
 19. Drost & Van de Vijver BV beschikt over een interne klachtenregeling. Op verzoek zal de klachtenregeling en het bijbehorende klachtenregistratieformulier naar u worden verzonden.
 20. De rechtsverhouding tussen Drost &Van de VijverBV en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruikmaken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.