Zoekresultaten

Mag ik een overeenkomst eenzijdig beëindigen als de wederpartij niet nakomt?

In beginsel mag u een wederkerige overeenkomst pas eenzijdig beëindigen (ontbinden) nadat u de wederpartij in gebreke heeft gesteld en daarbij de wederpartij een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

Meer…

Kan een zieke werknemer instemmen met een beëindigingsovereenkomst?

De hoofdregel is dat een zieke werknemer niet mag instemmen met een einde van zijn dienstverband.

Meer…

Wat gebeurt er met de arbeidsovereenkomst bij een overname van onderneming?

In beginsel worden de arbeidsovereenkomsten overgenomen door de verkrijger.

Meer…

Arbeidsrecht

De advocaten van Drost & Van de Vijver adviseren zowel ondernemers als particulieren op het gebied van het arbeidsrecht. Wij kunnen u bijstaan in arbeidsrechtelijke geschillen of adviseren over arbeidsovereenkomsten, personeelsgidsen of het hanteren van huisregels. Bij arbeidsrechtelijke geschillen kunt u denken aan ontslagzaken, maar ook aan geschillen met betrekking tot het concurrentiebeding of wijziging […]

Meer…

Heb ik recht op schadevergoeding als de wederpartij niet nakomt?

Indien de wederpartij de overeenkomst met u niet nakomt, heeft u in beginsel recht op vergoeding van de schade die u door deze wanprestatie lijdt.

Meer…

Ben ik gebonden door een Letter of Intent?

De vraag of dergelijke overeenkomsten bindend zijn, is afhankelijk van hetgeen partijen daadwerkelijk hebben afgesproken.

Meer…

Wat houdt ontslag met wederzijds goedvinden in?

Dat is een ontslag zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.

Meer…

Wat gebeurt er met het loon bij faillissement van de werkgever?

In geval van faillissement van de werkgever, kan deze de loonbetalingsplicht jegens zijn werknemers niet langer nakomen. Het UVW neemt deze verplichting over van de werkgever.

Meer…

Algemene Voorwaarden

Click here for the General Terms and Conditions in English. Klik hier om de Algemene Voorwaarden als PDF te downloaden. Drost & Van de Vijver BV is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Drost & Van de Vijver BV van de zorgvuldigheid, […]

Meer…

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is zo breed als de praktijk van het ondernemen zelf. Daarom is het van belang dat er ruime ervaring met ondernemen is, gekoppeld aan een gedegen kennis van het ondernemingsrecht. Ons kantoor adviseert ondernemers altijd vanuit het belang van de onderneming en die spiegel houden wij onze cliënten ook voor. Als het gaat […]

Meer…